Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2023

 

Nr. Rendor [1]

Data e kërkesës[2]

Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4]

Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]

Tarifa[7]

 

 

1

16.01.2023

Kërkesë për vënie në dispozicion të strukturës së institucionit për vitin 2023.

23.01.2023

Kërkuesit i është kthyer përgjigje për vënien në dispozicion të informacionit sapo të miratohet zyrtarisht.

Përgjigje:

Lexo më shumë

E plotë (e-mail)

Pa pagesë

2

19.01.2023

Kërkesë për vënie në dispozicion të dokumentacionit dhe informacionit për: Kartën e studentit; Kërkimet Shkencore; vlerësimet e përformancave… të stafit akademik

24.01.2023

Kërkueses I është vënë në dispozicion info e kërkuar.

Lexo më shumë

E plotë (me e-mail)

Pa pagesë

3

25.01.2023

Kërkesë për informacion në kuadër të zgjidhjes së një ankese.

26.01.2023

Sqaruar kërkuesi se kërkesa konkrete nuk është objekt I ligjit  119/2014 “Për të  drejtën e informimit”.

Lexo më shumë

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

4.

14.03.2023

Kërkese për informacion: Vënie në dispozicion të listes së targave të automjeteve në pronësi të institucionit.

27.03.2023

Kërkuesit I është vënë në dispozicion informacion I pjesshëm.

Shiko përgjigjen:

Lexo më shumë

I pjesshëm (me -e-mail)

Pa pagesë

5.

08.05.2023

Kerkese per informacion mbi  te dhenat e diplomimit te z. Z.H

17.05.2023

Refuzuar konform Ligjit 119/2014 “Per te drejten e informimit”, neni 17, pika 1, gërma a)

Kliko per te pare pergjigjen: Lexo më shumë

REFUZUAR (me shkrese)

 

 

Pa pagesë

6

19.05.2023

Kërkese per informacion ne kuader te Ligjit per mbrojtjen e sinjalizuesve.

01.06.2023

Informacioni I eshte vene ne dispozicion kerkuesit.

Kliko per te pare pergjigjen: Lexo më shumë

E plotë (me shkresë)

 

 

Pa pagesë

7

06.07.2023

Kërkesë për informacion në lidhje me programet profesionale

19. 07.2023

Kërkuesit i është vendosur në dispozicion informacioni i kërkuar.

Kliko për të parë përgjigjen:

Lexo më shumë 

E plotë (me email)

Pa pagesë

8

07. 08. 2023

Kërkesë për masat e marra ndaj pedagoges x.x

18. 08. 2023

Kërkesa nuk është trajtuar konform  , nenit 11, pika 1,

 “Ligjit për të drejtën e informimit”

 

Me email

Pa pagesë

9

04. 09. 2023

Kërkesë për vënie në dispozicion të proçedurës së ankimimit të çështjes në Gjykatë

18. 09. 2023

Refuzuar konform nenit 17, pika 2, gërma dh) të

 Ligjit. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Kliko për të parë përgjigjen:

 

Lexo më shumë 

Me email

Pa pagesë

 

10

Kërkesë për informacion, në lidhje me një çështje të ankimuar në Gjykatë.

08. 09. 2023

20. 09. 2023

Refuzuar konform

 , nenit 17, pika 2, gërma dh)

  Të “ Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit.Kliko për të parë përgjigjen:

Lexo më shumë 

Me email

Pa pagesë

11

Kërkesë për masat e marra ndaj pedagoges x.x

11. 09. 2023

22. 09. 2023

Kërkuesit i është vendosur në dispozicion informacioni i kërkuar.

Kliko për të parë përgjigjen:

Lexo më shumë

Deklarata

E plotë (me email)

Pa pagesë

 


[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022

Nr. Ren-dor [1]

Data e kërkesës[2]

Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4]

Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]

Tarifa[7]

 

 

1.

14.01.2022

Kërkesë për informacion në Kuadër të zgjidhjes së një ankese.

20.01.2022

Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar.

E plotë

(Me shkresë)

Pa pagesë

2.

18.01.2022

Kërkesë për informacion për numrin e studentëve të diplomuar në 10 vitet e fundit  në Degën Punë Sociale.

21.01.2022

Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar.

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

3.

04.05.2022

Kërkesë për informacion mbi ID, gjeneralitetet dhe procedurat e  punësimit  të një pedagogu në USH.

16.05.2022

Kërkuesit i është refuzuar kërkesa në bazë të Ligjit nr. Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Përsonale”.

Refuzuar

 (me shkresë)

Pa pagesë

4.

28.07.2022

Kërkesë për informacion mbi  propozimin e kandidatëve (staf I brëndshëm akademik), për anëtar i BMP.

29.07.2022

Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar.

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë


  1. Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
  2. Data e regjistrimit të kërkesës
  3. Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
  4. Data e kthimit të përgjigjes
  5. Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
  6. Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
  7. Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE, VITI 2021

Nr. Rendor [1]

Data e kërkesës[2]

Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4]

Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]

Tarifa[7]

 

 

1

17.01.2021

Ankesë për pikëzimin e dosjes për pedagog i jashtëm

17.02.2021

Kërkueses i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar.

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

2

18.01.2021

Kërkesë për dublikatë diplome.

24.012021

Kërkuesja është sqaruar për parashikimet ligjore.

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

3

21.01.2021

Ankesë për diplomë

30.01.2021

Kërkuesja është pajisur me diplomë.

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

4

04.12.2020

Ankesë për burse

17.01.2021

Kërkueses i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar)

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

5

13.01.2021

Kërkesë për informacion

25.01.2021

Kërkueses i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar.

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

6

11.02.2021

Kërkesë për informacion

17.02.2021

Kërkueses i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar.

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

7

18.02.2021

Ankesë për shtesë page sipas VKM.1076, datë.24.12.2021

02.03.2021

Kërkuesja është sqaruar në lidhje me kategoritë përfituese

E plotë (me shkresë)

Pa pagesë

8.

 16.04.2021

Kërkesë për mos-dorzim raporte lindjeje.

19.04.2021

Kërkuesja është sqaruar në referim  të nenit 104 të Kodit të Punës

E plotë

(me shkresë)

Refuzuar

Pa pagesë

9.

28.04.2021

Kërkesë për ndryshim mbiemri.

10.05.2021

Kërkueses i  është kërkuar të dorëzojë dokumentacionin e nevojshëm bashkëngjitur kërkesës, në mënyrë që të verifikohen kushtet referuar  Ligjit 80/2015”Për Arsimin e lartë…”

E plotë

(me shkresë)

 

Pa pagesë

10.

27.05.2021

Kërkesë për ndryshim mbiemri.

27.05.2021

Kthyer përgjigje refuzuese, referuar  Ligjit 80/2015”Për Arsimin e lartë…” neni 97 (Fitimi, pezullimi dhe humbja e statusit të Studentit)

E plotë

(me shkresë)

 

Pa pagesë

   11[r1] 

21.05.2021

Kërkesë për informacion lidhur me kontratën e punës dhe mënyrën e pagesës të nje pedagogeje të jashtme

26.05.2021

Institucionit kërkues I është vënë në dispozicion informacioni I kërkuar për aq sa është disponuar  

E plotë

(me shkresë)

 

Pa pagesë

12

15.06.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me programin e lëndeve për të cilat ka qënë lektore kërkuesja.

15.06.2021

Kërkueses i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar.

E plotë

(me shkresë)

 

Pa pagesë

13

24.06.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me punësimin në institucionin tone të një ish-pedagogu të jashtëm

30.06.2021

Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar.

E plotë

(me shkresë)

 

Pa pagesë

14

28.06.2021

Ankesë në Portalin e Bashkëqeverisje. (Kërkuesja kërkon konfirmim diplome sipas të dhënave që i kërkon ambasada Italiane).

30.06.2021

Kërkuesja është sqaruar se kërkesa e saj nuk mund të plotësohet, pasi të dhënat që ajo kërkon t’I përshihen nuk gjendet të pasqyruara në Regjistrin e Amzës dhe as nuk gjendet dosje e studentit për të vërtetuar që ato të dhëna I përkasin atij përsoni…

   Refuzuar

(me shkresë)

 

Pa pagesë

15

09.07.2021

Kërkesë për informacion (për vënie në dispozicion të Kontratave të Prokurimeve Publike për blerje Kancelarish dhe gazoili për automjete) për periudhën Shtator 2020- Korrik 2021.

19.07.2021

Kërkuesit I është vënë në dispozicion informacioni I kërkuar.

E plotë

(me shkresë)

 

Pa pagesë

16

31.08.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e ligjit “Për konfliktin e interesave”, në vijim të një situate të caktuar të ndodhur në Fakultetin X

02.09.2021

Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni I kërkuar.

E plotë

(me shkresë)

 

Pa pagesë

17

07.09.2021

Kërkesë për vënie në dispozicion të akteve ligjore…

1.Rregullore e konfliktit të interesave në USH;

2. Kodi I Etikës në USH

09.09.21

Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni I kërkuar.

E Plotë

(Me e-mail zyrtar)

 

info@unishk.edu.al

 

 

 

 

 

Pa pagesë

18

21.09.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me Studentin x (nëse është apo jo student pranë UNISHK, Statusi I studentit…etj), në vijim të trajtimit të  ankeses drejtuar Zyrës së Bashkëqeverisjes.

21.09.2021

Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni I kërkuar.

E Plotë

(Me e-mail zyrtar)

 

info@unishk.edu.al

 

Pa pagesë

 

 

 

19

04.10.2021

Ankesë e përcjellë nga zyra e Bashkëqeverisjes, nga studentja x, e cila kërkon nga USH, ti hapet në sistem një datë për përmirësimin e notes në Lënden x…

07.10.2021

Kthyer përgjigje dhe sqaruar sipas Rregullores së studimeve të USH-së, miratuar me vendimin e Senatit Akademik nr.182 datë 28.05.2019, neni 32.

Refuzuar

(Me e-mail zyrtar)

 

info@unishk.edu.al

 

Pa pagesë

 

 

 

 

 

 

 

 

20

22.10.2021

Kërkesë  nga studenti x, për ndryshim gjeneralitetesh.

22.10.2021

Kërkuesja është sqaruar për humbjen e së drejtës për ndryshimin e gjeneraliteteve (mbiemrit), pasi nuk ka respektuar afatin dhe proceduren e caktuar.

Refuzuar

(Me e-mail zyrtar)

 

info@unishk.edu.al

 

Pa pagesë

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[1] Data e regjistrimit të kërkesës

[1] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[1] Data e kthimit të përgjigjes

[1] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[1] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[1] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.