Zv. Rektori

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Zv. Rektori: Prof. dr. PhD Paulina Hoti
eMail: paulina.hoti@unishk.edu.al

Zv. Rektori: Prof. dr. Rajmonda Këçira
eMail: rajmonda.kecira@unishk.edu.al

 

Funksionet  e  zv. Rektorit

Zëvendësrektori ka këto detyra dhe kompetenca:

  1. Harton planin kalendarik të procesit mësimor.
  2. Ndjek punën mësimore, punën  shkencore në USH dhe ngarkesën e personelit mësimor-shkencor të tij.
  3. Ndjek hartimin e zbatimin e planeve e programeve mësimore në fakultete për të gjitha ciklet e studimit.
  4. Organizon e ndjek punën e kualifikimit e të specalizimit pasuniversitar, të shkollave e të kurseve pasuniversitare dhe procesin e doktoraturave.
  5. Drejton e kontrollon punën për pranimin e studentëve të rinj në USH.
  6. Ka  në  varësi  dhe kontrollon  veprimtarinë  e Drejtorisë së Kurrikulave, kërkimit shkencor dhe standardeve .
  7. Organizon  vlerësimin e cilësisë në USH, në fakultete dhe në departamente  etj.