SUCCESS - Sustainable University - Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability

Sustainable University - Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability / me Marreveshje numer 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Universiteti i Qëndrueshëm - Bashkëpunimi i Ndërmarrjeve për Përmirësimin e Punësimit të të Diplomuarve me lider International Burch University ne Bosnia-Hercegovine dhe universitet partnere

 • University of Novi Sad (Serbia)
 • University of Applied Sciences Kempten (Germany)
 • University College of Enterprise and Administration (Poland)
 • OBREAL (Observatory Association of Union Relations European Latin America) (Spain)
 • University of East Sarajevo (Bosnia &Hercegovina)
 • University Dzemal Bijedic  Mostar (Bosnia &Hercegovina)
 • University of Tuzla (Bosnia. H)
 • University of Montenegro (Montenegro)
 • EPOKA University (Albania)
 • University “Ismail Qemali” Vlore (Albania
 • University Luigj Gurakuqi (Albania)
 • NERDA (Bosnia .Hercegovina)

Objektivat e projektit

Të modernizojë universitetet e Ballkanit perendimor përmes forcimit të partneritetit Universitet-Ndërmarrje në fushat e edukimit dhe transferimit të njohurive bazuar në nevojat e tregut me synim përmirësimin e punësimit të studentëve. Për më tepër, projekti synon të rrisë bashkëpunimin dhe rrjetëzimin ndërkombëtar në nivel rajonal/ndërkombëtar ndërmjet universiteteve dhe ndërmarrjeve.

Synimet e projektit në kohështrirjen tre-vjecare

Bazuar në bashkëpunimin e vendosur, dhe përmes trajnimeve të organizuara, personeli akademik do të përmirësojë metodat e tyre të mësimdhënies dhe të të nxënit (bazuar në mësimdhënie të orientuar drejt praktikës) dhe të fitojë një kuptim të nevojave të ndërmarrjeve dhe të përmirësojë kurrikulën në përputhje me rrethanat. Stafi në universitete do të bashkëpunojnë midis universitetit dhe ndërmarrjes për trajnim dhe rritje profesionale.

Stafi akademik duhet të fitojë njohuri dhe aftësi të reja për futjen e kulturës sipërmarrëse dhe të mësuarit në Universitet, mësimdhënien e orientuar në praktikë, krijimin e bashkëpunimit me sektorin e biznesit dhe institucione të tjera në shoqëri, organizimin e programit të praktikës. Për më tepër, është e nevojshme që personeli akademik të njihet me funksionimin dhe organizimin e shërbimeve fillestare.

Studentët duhet të fitojnë njohuri të reja në ndërmarrje dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre profesionale përmes programeve të praktikës. Me qëllim të përmirësimit të vetë-punësimit, studentët duhet të fitojnë njohuri se si të krijojnë biznesin e tyre, çfarë do të organizohet përmes leksioneve dhe trajnimeve të ofruara nga shërbimet Start-up. Sektori i identifikuar i industrisë në Shqipëri: Sektori i energjisë, sektori i IT-së, sektori financiar, materiale (përfshirë fushën kimike).