Vendime të Senatit Akademik

Viti 2023

Vendimi nr.1 , datë 09.01.2023 "Për detajimin e grantit 2023 dhe strukturës në USH"

Vendimi nr.3 , datë 11.01.2023 "Për miratimin e udhëheqësve dhe kuotave të pranimit të studentëve në programin e ri të studimit të ciklit të tretë  "Dokturaturë në Gjuhën Shqipe " "

Vendimi nr.34 , datë 23.01.2023 "Për rivlesimin e procedurës së vlersimit të kritereve të kandatëve  për dokturaturë në "Ekonomi dhe Turizëm i Qëndrueshëm" "

Vendimi nr.35 , datë 23.01.2023 "Për miratimin e kritereve të pranimit të studentëve  për vitin akademit 2024-2025 "

Vendimi nr.36 , datë 23.01.2023 "Për caktimin e anëtarëve të rinj në komisionet e përhershme të Senatit Akademik "

Vendimi nr.37 , datë 23.01.2023 "Për miratimin e masës së shpërblimit  të antarëve të KIZ dhe KZF për procesin  zgjedhor të vitit 2022 në USH "

Vendimi nr.57 , datë 24.02.2023 "Për miratimin e kuotave të pranimit të studentëve për vitin akadamik 2023-2024 "

Vendimi nr.58 , datë 24.02.2023 "Për propozimin e trajnimit të veçantë financiar të komisioneve të veçantë të USH-së"

Vendimi nr.59 , datë 24.02.2023 "Për dhënien titulli profesor nderi i universitetit "

Vendimi nr.60 , datë 24.02.2023 " Për disa shtesa në vendimin Nr.266 , datë 19.12.2022 të Senatit akademik (Për miratimin e ndryshimit të disa tarifave të shërbimeve në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi) "

Vendimi nr.68 , datë 02.03.2023 "Për miratimin e strukturës në USH"

Vendimi nr.129 , datë 27.04.2023 "Për miratimin e programit të Studimit të Formimit të Vazhduar në Fushën  Psiko-Pedagogjike për vitin akademik 2023-2024"

Vendimi nr.130 , datë 27.04.2023 "Për disa ndryshime në Rregulloren e Studimeve në Universitetin e Shkodrës"

Vendimi nr.131 , datë 27.04.2023 "Për miratimin e kuotave të pranimit të studentëve në ciklin e tretë të studimit për vitin akademik  2023-2024"

Vendimi nr.132 , datë 27.04.2023 "Për miratimin e Rregullores së administratës të Rektoratit të USH-së"

Vendimi nr.192 , datë 25.08.2023 "Për miratimin e Projekt-buxhetit afatmesëm për periudhën 2024-2026 "

Vendimi nr.193 , datë 25.08.2023 "Për përfshirjen në buxhetin 2023 të projektit "Laboratoru klinik-biokimik" "

Vendimi nr.205 , datë 15.09.2023 "Për miratimin shtesës në buxhetin dhe në regjistrimin e prokurimeve 2023, për projektin "Edukimi është çelësi i zhvillimit" "

Viti 2022

Vendimi i Senatit Akademik nr. 3, datë 06.01.2022 "Për miratimin e raportit të cilësisë së brendshme për vitin akademik 2020-2021"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 5, datë 06.01.2022 "Për miratimin e raportit vjetor të veprimtarisë financiare të USH-së për vitin akademik 2020-2021"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 24, datë 31.01.2022 "Për miratimin e strukturës organizative të USH-së pët vitin 2022"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 25, datë 31.01.2022 "Për miratimin e rishimikit të tarifës vjetore të shkollimit për vitin akademik 2021-2022"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 26, datë 31.01.2022 "Për miratimin e kritereve të pranimit të studentëve për vitin akademik 2023-2024"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 52, datë 24.02.2022 "Për miratimin e kandidaturës për zv. Rektore e kërkimit shkencor, marrëdhënjeve me jashtë dhe projekteve të USH- së"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 66, datë 10.03.2022 "Për miratimin e kuotave të pranimit të studentëve për vitin akademik 2022-2023"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 69, datë 10.03.2022 "Për miratimin e rregullores se punesimit në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 79 ,datë 25.03.2022 "Për miratim e Strategjive sektoriale në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 92, datë 13.04.2022 "Për miratimin e manualit të cilësisë në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 93 ,datë 13.04.2022 "Për miratimin e Strategjisë sektoriale të tregut të punës në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 106 ,datë 16.05.2022 "Për miratimin e shpenzimeve (udhëtime dhe qëndrim) të pjesëmarrjes në Asamblenë e Përgjithshme të AARC-së 2020-2022"

Vendimi nr. 116, datë 31.05.2022 "Për miratimin e Rregullores për organizimin e programeve të studimit të doktoraturës ndërdisiplinore në Universitetin e Shkodrës"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 115 ,datë 31.05.2022 "Për miratim e Strategjive së zhvillimit  USH-së"

Vendimi Nr.116 datë 31.05.2022 "Për miratimin Rregullores për organizimin e programeve të studimit të doktoratës ndërdisiplinore në Universitetin e Shkodrës"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 132 ,datë 29.06.2022 "Për miratim të disa zërave buxhetorë të vitit 2022"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 141 ,datë 14.07.2022 "Për miratim e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë dhe të dyte të studimeve me kohe të plotë si dhe programeve të studimeve profesionale për vitin akademik 2022-2023"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 142 ,datë 14.07.2022 "Për miratim e Rregullores së Funksioneve të Klinikës së Fizioterapisë"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 143 ,datë 14.07.2022 "Për financimin e botimeve dhe pjesëmarrjes në Konferenca Shkencore të stafit akademik të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi "".

Vendimi i Senatit Akademik nr. 144 ,datë 14.07.2022 "Për miratimin e kritereve të pranimit të studentëve të programit të studimit Bachelor në "Histori dhe trashëgimi kulturore " për vitin akademik 2022-2023". 

Vendimi i Senatit Akademik nr. 145 ,datë 14.07.2022 "Për miratim e Rregullores së Studimeve në Universitetin e Shkodres"

Vendimi Nr.146 datë 14.07.2022 "Për miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren e Punësimit në USH"

Vendimi Nr.163 datë 31.08.2022 "Për miratimin e kritereve të pranimit të studentëve  të programit të studimit Bachelor në "Gjeografi dhe Zhvillimi Territori" dhe Program profesional 2-vjeçar "Specialist i Lartë Elektrik" për vitin akademik 2022-2023"

Vendimi Nr.164 datë 31.08.2022 "Për miratimin e kuotave  të pranimit të studentëve  të programit të studimit Bachelor në "Gjeografi dhe Zhvillimi Territori" dhe Program profesional 2-vjeçar "Specialist i Lartë Elektrik" për vitin akademik 2022-2023"

Vendimi Nr.178 datë 19.09.2022 "Për përshtatjen e kuatave  të paplotësuara në përfundim të raundit të parë për vitin akademik 2022-2023"

Vendimi Nr.185 datë 29.09.2022 "Për miratimin e Projekt-buxhetit afatmesëm për periudhën 2023-2025 "

Vendimi Nr.186 datë 29.09.2022 "Për miratimin e financimit të projektit  "Për një menaxhim dhe digjitalizim mbi baza shkencore të biodiversitetit në qarkun e Shkodrës" "

Vendimi Nr.187 datë 29.09.2022 "Për dhënie titulli " Doctor Honoris Causa" "

Vendimi Nr.188 datë 29.09.2022 "Për miratim e planeve mësimore të programeve  të studimit të ciklit të parë ,ciklit të dyte dhe ciklit të tretë në USH "

Vendimi Nr.200 datë 12.10.2022 "Për përshtatje  e kuotave të paplotësuara në përfundim të raundit të dytë për vitin akademik 2022-2023 "

Vendimi Nr.201 datë 12.10.2022 "Për kuota dhe kriteret  e programeve  të reja për vitin akademik 2022-2023 "

Vendimi Nr.220 datë 04.11.2022 "Për përshtatjen e kuotave të paplotësuara për programet e studimit të ciklit të dytë  për vitin akademik 2022-2023 "

Vendimi Nr.222 datë 07.11.2022 "Për miratimin paraprak të nivelit të pagave  të personelit akademik USH "

Vendimi Nr.223 datë 07.11.2022 "Për një ndryshim në Rregulloren " Për organizimin e zgjedhjeve për autoritet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Shkodrës ""

Vendimi Nr.224 datë 07.11.2022 "Për një ndryshim në Rregulloren e doktorates në "Gjuhen Shqipe " "

Vendimi Nr.225 datë 07.11.2022 "Për një ndryshim në Rregulloren e Studimeve në Universitetin e Shkodrës "

Vendimi Nr.228 datë 07.11.2022 "Për miratimin e listës së pedagogeve udhëheqëse në programe doktorature në ekonomi  dhe turizem  të qëndrueshëm në USH"

Vendimi Nr.231 datë 11.11.2022 "Për përshtatjen e kuotave të paplotësuara për programet e studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2022-2023"

Vendimi Nr.240 datë 23.11.2022 "Për miratimin e disa programeve të reja të studimit për preiudhën 2022-2023 "

Vendimi Nr.243 datë 25.11.2022 "Për miratimin e  tarifës për trajnimet e mësuesve dhe pagesës për trajnuesit"

Vendimi Nr.263 datë 19.12.2022 "Për krijimin e komisionit të përhershëm Institucional për Dhënien e Gradës Shkencor "Doktor " "

Vendimi Nr.264 datë 19.12.2022 "Për përcaktimin e llogarisë së notës mesatare për efekt të reduktimit të tarifës vjetore të shkollimit në masë 50% "

Vendimi Nr.265 datë 19.12.2022 "Për  detajimin e grantit 2022( paga dhe kërkimi shkencor )"

Vendimi Nr.266 datë 19.12.2022 "Për miratimin e ndryshimit të disa tarifave të shërbimeve në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi" "

Vendimi Nr.267 datë 19.12.2022 "Për miratimin e raportit vjetor të veprimtarisë mësimore-shkencore dhe financiare të USH-së për vitin akademik 2021-2022"

Vendimi Nr.268 datë 19.12.2022 "Për propozimin e trajnimit të veçantë financiar të komisioneve të veçanta te USH-së "

Vendimi Nr.269 datë 19.12.2022 "Për miratimin e raportit  të cilësisë së brendshme për vitin akademik 2021-2022"

Vendimi Nr.270 datë 19.12.2022 "Për miratimin e paketës së instrumenteve për matjen e cilësisë në USH"

Vendimi Nr.278 datë 28.12.2022 "Për miratimin e listës së udhëheqësve shkencorë të programit të ciklit të tretë të studimit '' Doktorat '' në Ekonomi dhe Turizëm i Qendrueshëm që do ti përcillet për miratim MAS "

Viti 2021

Vendimi i Senatit Akademik nr. 3, datë 11.01.2021 "Për detajimin e grantit 2021"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 51, datë 22.02.2021 "Për miratimin e regullores së posaçme për procedurën e zvillimit të provimeve online për sezonin e dimrit dhe riprovimet e vitit akademik 2020-2021"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 52, datë 22.02.2021 "Për zgjejen e Këshillit të Etikës të Ush-së"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 54, datë 22.02.2021 "Për miratimin e Rezolutës për kriteret e notës mesatare"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 55, datë 22.02.2021 "Për miratimin e kritereve të pranimit të studenëve për vitit akademik 2022-2023"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 56, datë 22.02.2021 "Për miratimin e Raportit të cilësisë së brendshme për vitin akademik 2019-2020"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 95, datë 29.03.2021 "Për miratimin e projekteve kërkimore"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 96, datë 29.03.2021 "Mbi miratimin e buxhetit viti 2021"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 98, datë 29.03.2021 "Për miratimin e kuatove të pranimin të studentëve për vitin akademik 2020-2021"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 102, datë 02.04.2021 "Për miratimin e fotmatit të diplomave për të gjitha ciklet e studimeve në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 150, datë 28.04.2021 "Për miratimin e tarifave të studentëve të doktoratës për vitin akademin 2021-2022"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 181, datë 31.05.2021 "Për krijimin e Komisionit për garantimin e standarteve të cilësisë në USH dhe programeve të studimit"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 182, datë 31.05.2021 "Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 228, datë 14.07.2021 "Për miratimin e kuotave të pranimit të studentëve për vitin akademik 2021-2022"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 235, datë 22.07.2021 "Për miratimin e ndryshimeve në formatin e diplomës së gradës shkencore "Doktor i Shkencave" në Gjuhë shqipe"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 236, datë 22.07.2021 "Për përcaktimin e formës dhe ngjyrës së diplomës profesionale Teknik Sistemesh dhe Rrjetesh Kompjuterike"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 237, datë 22.07.2021 "Për miratimin e studentit anëtar në komisionin për garantimin e standardeve të cilësisë në USH dhe programeve të studimit"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 238, datë 22.07.2021 "Për miratimin e ndryshimeve në Suplementin e Diplomës"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 239, datë 22.07.2021 "Për miratimin e projekteve të doktoraturave për vitin akademik 2021-2022"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 261, datë 10.08.2021 "Për miratimin e kritero të pranimit për programin e studimit Histori dhe trashëgimi kulturore"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 262, datë 10.08.2021 "Për miratimin e tarifës për trajnimet e mësuesve dhe pagesës për trajnuesit"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 263, datë 10.08.2021 "Për miratimin e projektit Laboratori i analizës së ushqimeve"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 273, datë 07.09.2021 "Për miratimin e kritereve për anëtarë të Bordit të Administrimit"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 274, datë 07.09.2021 "Për miratimin e shtesës në rregjistrin e parashikimeve publike për vitin 2021"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 275, datë 07.09.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 98, datë 29.03.2021 të Senatit Akademik"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 286, datë 17.09.2021 "Për përshtatjen e kuotave të paplotësuara në përfundim të raundit të parë për vitin akademik 2021-2022"

Lista e kandidatëve për anëtarë për Bordin e Administrimit të USH-së

Vendimi i Senatit Akademik nr. 297, datë 28.09.2021 "Për miratimin e programeve të reja të studimit për periudhën 2022-2025"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 299, datë 04.10.2021 "Për zgjedhjen e anëtarëve prëfaqesues të USh-së në Bordin e Administrimit"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 300, datë 04.10.2021 "Për miratimin e planeve mësimore të programeve të studimit të ciklit të parë, ciklit të dytë dhe ciklit të tretë në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 301, datë 04.10.2021 "Për financimin e botimeve dhe pjesëmarrjes në konferenca shkencore të Stafit Akademik të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" për vitin akademik 2020-2021"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 306, datë 11.10.2021 "Për miratimin e financimit të projektit Laboratori i Analizave të Ushqimeve"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 356, datë 26.11.2021 "Për miratimin e programeve të reja të studimit për periudhën 2022-2025"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 358, datë 26.11.2021 "Për një shtesë në rregulloren e studimeve të USH-së"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 359, datë 26.11.2021 "Për miratimin e formatit të diplomave"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 360, datë 26.11.2021 "Për miratimin e Rregullores së funksionit të Komisionit për garantimin e standardeve të cilësisë në USH dhe programeve të studimit"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 384, datë 17.12.2021 "Për miratimin e ndryshimeve në formatin e Diplomës së gradës shkencore Doktor i Shkencave në Gjuhë shqipe"

Viti 2020

Vendimi i Senatit Akademik nr. 320, datë 13.10.2020 "Për një rregullim në lidhje me tarifën e studentëve të transferuar nga institucionet private të arsimit të lartë me licence të hequr me VKM nr.539"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 319, datë 13.10.2020 "Për miratimin e buxhetit 2020"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 296, datë 24.09.2020 "Për miratimin e planeve mësimore të programeve të studimit të ciklit të parë, ciklit të dytë dhe ciklit të tretë në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 295, datë 24.09.2020 "Për ndryshimin e kritereve për diplomim për master profesional"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 294, datë 24.09.2020 "Për komisionet e përhershme të Senatit Akademik"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 293, datë 24.09.2020 "Për ndryshimin e Vendimit të Senatit Akademik nr. 172, datë 26.05.2020"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 292, datë 24.09.2020 "Për miratimin e Projekt Buxhetit afatmesëm për periudhën 2021-2023"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 291, datë 24.09.2020 "Për miratimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të LIZ, KA dhe KZF për procesin zgjedhor të vitit 2020 në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 290, datë 24.09.2020 "Për miratimin e programeve të reja të studimit për periudhën 2021-2024"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 289, datë 24.09.2020 "Për miratimin e saktësimit të emërtimeve të diplomave të ciklit të dytë aster profesional në Mësuesi"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 204, datë 07.07.2020 "Për miratimin e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 205, datë 07.07.2020 "Për miratimin e anëtarëve të Komisionit Apelimit (KA) në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr 173, datë 26.05.2020 "Për miratimin e kuotave të pranimeve të reja në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademin 2020-2021 në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr 141, datë 09.03.2020 "Për miratimin e pezullimit të proçesit mësimor në USH 'Luigj Gurakuqi' për parandalimin e përhapjes së COVID-19"

Vendimi i Senatit Akademik nr 104, datë 19.02.2020 "Për miratimin e kritereve për kandidatët konkurues që aplikojne për të ndjekur ciklin e parë të studimeve pranë USH për vitin akademik 2021-2022"

Vendimi i Senatit Akademi nr. 80, datë 07.02.2020 ''Për një shtesë në vendimin nr. 253, datë 17.07.2019"

Vendimi i Senatit Akademi nr. 218/1, datë 22.01.2020 ''Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të USH"