Cikli i dytë Master Profesional, 2020-2021

Fakulteti i Shkencave Shoqërore