MSc course in STEAM education – STEAMedu

Projekt i Ndërtimit të Kapaciteteve në Arsimin e Lartë, projekt Erasmus +, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian (pjesë e EPPKA 2-dhe CBHE-SP) me Marrëveshje të Grantit, Projekti Nr: 618996-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

 

Objektivat e projektit

Projekti synon përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë dhe rritjen e rëndësisë së tij për tregun e punës dhe shoqërinë në fushën e specifikuar të fushës / përparësisë si dhe adreson efektet e jashtme negative të përçarjes teknologjike.

 

Objektivat specifikë:

  • Të zhvillojë kurrikula të reja të specializuara dhe një diplomë inovative Master në arsimin STEAM, duke ndihmuar kështu në ndërtimin e kapaciteteve të IAL-ve të vendeve partnere dhe përmirësimin e nivelit të aftësive të ofruara në tregun e punës.
  • Të promovojë bashkëpunimin, shkëmbimin e njohurive dhe praktikave të mira në fushën e temave midis IAL-ve të BE-së dhe vendeve patenere.
  • vendosë bashkëpunim të vlefshëm dhe lidhje me industrinë rajonale / kombëtare për të adresuar nevojat e tyre në personel të specializuar dhe për të rritur punësimin e të diplomuarve STEAM-edu.

Palët e përfshira në këtë projekt janë: Koordinatori i Projektit: Universiteti i Mostarit, Bosnjë dhe Hercegovinë

Partenerët:Universiteti Džemal Bijedić i Mostarit, Universiteti i Bihaç, Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sportit të Kantonit Una-Sana, Universiteti i Tiranës,  Universiteti Evropian i Tiranës, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" ,  Universiteti i “Fan S. Noli”, Korçë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Universiteti Publik “Kadri Zeka”, Universiteti për Biznes dhe Teknologji , Kolegji Universum, Universiteti i Hapur Grek, Metropolitan College S.A, Shërbimet e Kontrollit të Skybridge Partners, Universiteti i Qipros, dhe Qendra për Inovacionin Social LTD – CSI.

 

Rezultatet e projektit

Hapja dhe zhvillimi i një Masteri shkencor në arsimin STE(A)M në USH, i cili do të ketë një ndikim të gjerë dhe të mëtejshëm tek studentët, stafi akademik dhe administrativ, shkollat, politikëbërësit dhe organizatat e biznesit.

Kurrikula e avancuar, e fokusuar në programe multidisiplinore do të bashkojë disiplinat e shkencës dhe arteve duke lejuar studentët të lidhin mësimin e tyre në këto fusha shkencore së bashku me praktikat e artit, elementet, parimet e projektimit dhe standardet për të siguruar të gjithë të mësuarit në dispozicion të tyre.

Ky projekt gjithashtu do të ndihmojë në avancimin e teorisë dhe praktikës në temat që lidhen me STE(A)M përmes kërkimit dhe mësimit me cilësi të lartë duke krijuar laboratorë STE(A)M dhe materiale specifike arsimore dhe burime shtesë për edukimin STEAM.