Pyetësor për Alumnin e UNISHK

I\e nderuar ish student\e I UNISHK,

Duke synuar gjithnjë e më tepër përparimin dhe reformimin e institucionit tonë në kontekst të përgjithshëm , mendojmë se edhe opinionet tuaja do të kontribonin pozitivisht, prandaj ne kemi nevoje për mendimet tuaja në pyetjet e mëposhtme , me qëllim trë marrjes së informacionit mbi zhvillimin e karrierës suaj.

Faleminderit për kohën tuaj!


Pyetësor Për Alumnin e USH-së

Pyetësor Për Alumnin e USH-së
Të dhënat e të anketuarit:
Pyetjet: