Buxheti 2019

Raportimi financiar për periudhën janar-dhjetor 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Raportimi financiar për periudhën janar-nëntor 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Raportimi financiar për periudhën janar-tetor 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Raportimi financiar për periudhën janar-shtator 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Raportimi financiar për periudhën janar-gusht 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Vendimi nr. 215, datë 24.06.2019 “Për miratimin e detajimit të grantit të pakushtëzuar dhe buxhetit të vitit 2019”

Raportimi financiar për periudhën janar-korrik 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Raportimi financiar për periudhën janar-qershor 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Raportimi financiar për periudhën janar-maj 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Raportimi financiar për periudhën janar-prill 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Raportimi financiar për periudhën janar-mars 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Vendimi BA nr. 10 datë 08.01.2019 "Për detajimin e grantit të pakushtëuar për vitin 2019 dhe financimin e kontratave në vazhdim të mbartura nga viti buxhetor 2018"

Vendimi BA nr. 35 datë 01.02.2019 "Për miratimin e raportit vjetor financiar 2018"

Vendimi BA nr. 74, datë 25.02.2019 "Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019"

Vendimi BA nr. 35/1 datë 22.02.2019 "Për detajimin e grantit të trashëguar nga viti 2018"

Raportimi financiar për periudhën janar-shkurt 2019 për USH

Vendim nr. 9, datë 08.01.2019 për detajimin e grantit të pakushtëzuar për vitin 2019 dhe financimin e kontratave në vazhdim të mbartura nga viti buxhetor 2018

Raport financiar janar 2019

Buxhet i pjesshëm 2019