Përjashtimet dhe reduktimet në masën 50% të tarifës vjetore të shkollimit, viti akademik 2021-2022

Aplikim për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, të studentëve të ciklit të parë të studimit, viti akademik 2021-2022.

Aplikim për reduktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit, të studentëve të ciklit të dytë të studimit, viti akademik 2021-2022.

Vendimi Nr.393 datë 24.12.2021 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.20 datë 21.01.2022 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.41 datë 14.02.2022 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.54 datë 25.02.2022 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.70 datë 10.03.2022 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.85 datë 05.04.2022 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.96 datë 26.04.2022 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.136 datë 05.07.2022 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.137 datë 05.07.2022 "Për mos miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2021-2022 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

 

Vendime BA për tarifat e shkollimit, viti akademik 2018-2019
 

Vendim i BA për tarifat e shkollimit të Ciklit Parë viti akademik 2018-2019

Vendim i BA, "Për disa ndryshime në vendimin nr. 212 date 07.06.2018 për tarifat vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor, viti akademik 2018-2019"

Vendim i BA, "Për miratimin e listës së studentëve të ciklit të parë që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Tabela përmbledhëse për tarifat e shkollimit, viti akademik 2018-2019

 

VKM, për tarifat e shkollimit, viti akademik 2018-2019
 

Vendim, nr. 288, datë 21.5.2018. Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë.

Vendimi nr 723, "Për një ndryshim në Vendimin nr. 288, datë 21.05.2018, të Këshillit të Ministrave, për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të Arsimit të Lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë".

Vendim nr. 778, datë 26.12.2018. Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 288 datë 21.5.2018, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë" të ndryshuar.