Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i ka fillesat e tij në vitin akademik 1981 – 1982, me hapjen e programit të studimit për Mësues për klasat I – IV të shkollës 9 – vjeçare (Cikli i Ulët). Hapja e këtij programi studimi përbënte një ngjarje të shënuar për historinë e arsimit tonë dhe një masë me rëndësi për forcimin cilësor të arsimit fillor dhe atij 9 - vjeçar. Po në këtë vit akademik, u krijua, për herë të parë, në USH, katedra e Psikologjisë dhe Pedagogjisë, e cila përveç detyrave të tjera, u ngarkua nga Ministria e Arsimit për t’u marrë edhe me problemet e Degës së mësuesisë për Ciklin e Ulët.

Me shndërrimin e ILP-së në Universitet, me vendim të Ministrisë së Arsimit, nr. 125, datë 01.09.1991, u ngrit Fakulteti i Ciklit të Ulët për përgatitjen e mësuesve të klasave I-IV të shkollës 8-vjeçare dhe emërohet dekani i tij.

Në vitin akademik 1996 – 1997, me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 332, datë 13.05.1996, pranë Fakultetit të Mësuesisë (Cikli Ulët) u hap dega “Mësues për Ciklin parashkollor”, për përgatitjen e edukatoreve të kopshteve.

Me vendim të Senatit të USH-së, me nr. 117, datë 31.10.2000 bëhet ndërrimi i emrit nga Fakultet i Ciklit të Ulët ne Fakultet i Shkencave të Edukimit, emër të cilin e mban edhe sot. Fakulteti i Shkencave të Edukimit është i organizuar në 4 njësi bazë: Departamenti i Mësuesisë, Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale, Departamenti i Edukimit fizik e i Sporteve dhe Departamenti i Arteve. 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit aktualisht ka 7 programe studimi në ciklin e parë (Bachelor):

Programi i studimit për Arsimin Fillor; Programi i studimit për Arsimin Parashkollor; Programi i studimit për psikologji; Programi i studimit për Punë Sociale; Programi i studimit për Edukim fizik e sporte; Programi i studimit për Pedagogji muzikore; Programi i studimit për Pikturë e grafikë.

Në ciklin e dytë të studimeve (Master Profesional në Mësuesi) pranë FSHE kanë qenë të hapur 12 programe  studimi, të cilët me vendim senati që në vitin akademik 2017 – 2018 janë transferuar pranë fakulteteve ku studentët mbarojnë ciklin e parë të studimeve (Bacelor).

Aktualisht pranë FSHE-së janë të hapur këto programe studimi të ciklit të dytë (Master i Shkencave dhe Master Profesional), si: Master Profesional në Mësuesi për Arsimin Fillor; Master Profesional në Mësuesi për Edukim Fizik e Sporte; Master i Shkencave në Mësuesi për Biologji - Kimi me profil minor në Karriera dhe aftësimi për jetën; Master i Shkencave në Psikologji Organizative dhe Master i Shkencave në Psikologji Klinike.

Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka 35 pedagogë që përbëjnë stafin akademik të këtij fakulteti. Nga këta: 1 pedagog ka titullin Profesor Doktor, 5 titullin Profesor i Asocuar, 17 gradën shkencore Doktor dhe 12 kanë përfunduar studimet Master Shkencor.

 

Struktura organizative e Fakultetit të Shkencave të Edukimit.

Dekan i Fakultetit: Prof. as. dr. Fatmir Vadohej

fatmir.vadahi@unishk.edu.al

 

zv/Dekan: Prof. as. dr. Fatbardha Osmanaga

fatbardha.omanaga@unishk.edu.al

 

Përgjegjëse e departamentit të Mësuesisë: Dr. Eranda Halluni Bilali

eranda.halluni@unishk.edu.al

Përgjegjës I departamentit të Psikologjisë e Punës Sociale: Dr. Visar Dizdari

visar.dizdari@unishk.edu.al

Përgjegjës i departamentit të Edukimit Fizik e Sporte: Dr. Gjulio Zefi

gjulio.zefi@unishk.edu.al

Përgjegjës i deparatamentit të Arteve: Dr. Rubin Mandija

rubin.mandija@unishk.edu.al

 

Sekretare dekanit: Klodiana Prenga

klodiana.prenga@unishk.edu.al

 

Sekretaria mësimore:

Kozeta Bushati –kozeta.bushat@unishk.edu.al

Azra Zmijani –azra.zmijan@unishk.edu.al

 

Departamenti i Mësuesisë

Dr. Eranda Halluni

eranda.halluni@unishk.edu.al

2016 - Përgjegjëse e departamentit

2008    Metodologji e mësimdhënies

Prof. as. dr. Fatmir Vadohej

fatmir.vadahi@unishk.edu.al

1989 – Pedagogji Parashkollore, Metodologji e mësimdhënies, Psikologji edukimi  etj.

Prof. as. dr. Agim Kadillari

agmi.kadillari@unishk.edu.al

1990 – Edukim figurativ.

Dr. Mehdi Kroni

mehdi.kroni@unishk.edu.al

2003 - Filozofi

Dr. Rina Gera

rina.gera@unishk.edu.al

2013 – Teknologji informacioni në edukim

Doc. Roland Guli

roland.guli@unishk.edu.al

2002 – Edukim muzikor dhe metodologji

Msc. Andi Hila

andi.hila@unishk.edu.al

2004 – Aftësim teknologjik dhe didaktikë

Mimoza Rakaj

mimosa.rakaj@unishk.edu.al

2002 - Formim muzikor

Prof. Dr. Gëzim Dibra

gezim.dibra@unishk.edu.al

1989 - Metodologji mësimdhënie etj

 

Departamenti i Psikologjisë e Punës sociale

Dr. Visar Dizdari

visar.dizdari@unishk.edu.al

2016 – Përgjegjës departamentit

2007 – Metoda e kërkimit shkencor  etj.

Prof. as. dr. Fatbardha Osmanaga

fatbardha.osmanaga@unishk,edu.al

1998 – Psikologji anormale  etj.

Dr Brilanda Lumanaj

brilanda.lumanaj@unishk.edu.al

2006 – Hyrje në punë sociale etj.

Dr. Galzvinda Biba (Fili)

gazvilda.biba@unishk.edu.al

2008 – Puna sociale me fëmijët etj.

Dr. Lediana Xhakollari

lediana.xhakollar@unishk.edu.al

2007 – Psikologji zhvillimi  etj.

Dr. Arben Hoti

arben.hoti@unishk.edu.al

2005 - Hyrje në psikologji  etj.

Dr. Elona Hasmujaj

elona.hasmujaj@unishk.edu.al

2014 – Psikologji sociale etj.

Dr. Bojane Topalli

bojane.topalli@unishk.edu.al

2013 - Politika sociale etj.

Dr. Kilda Gusha

kilda.gusha@unishk.edu.al

2019 - Psikologji shkollore  etj.

 

Departamenti i Edukimit Fizik e Sporte

Dr. Gjulio Zefi

gjulio.zefi@unishk.edu.al

2020 - Përgjegjës departamenti

2009 – Metodikë e atletikës etj.

Prof. as. Dr. Jozef Bushati

jozef.bushati@unishk.edu.al

2014 - Teknologjitë e mësimdhënies etj

Dr. Artan Kalaja

artan.kalaja@unishk.edu.al

2008 – Metodikë e volejbollit etj.

Dr. Nora Deda

nora.deda@unishk.edu.al

2009 – Stërvitja në aktivitet fizik e fitnes etj.

Dr. Benjamin Naku

benjamin.naku@unishk.edu.al

 

2011 – Didaktikë e edukimit fizik e sportit etj.

Dr. Fatjon Nurja

fatjon.nurja@unishk.edu.al

2013 – Metodikë e futbollit

Msc. Arbana Bekteshi

arbana.bekteshi@unishk.edu.al

1999 – Sociologji Sporti etj.

Msc. Gentiana Nicaj

gentian.nicaj@unishk.edu.al

2016- Edukim lëvizor etj.

Msc. Ermal Milla

ermal.milla@unishk.edu.al

2016- Lojëra sportive, basketboll etj.

 

Departamenti i Arteve

Dr. Rubin Mandija

rubin.mandija@unishk.edu.al

2020 – Përgjegjës deparatamenti

2015 – Fotografi dixhitale

Prof. as. dr. Ikbale Kalaja

ikbale.kalaja@unishk.edu.al

1985 – Pikturë e vizatim

Sidi Kanani

sidi.kanani@unishk.edu.al

2015 – Komunikim viziv dhe teori ngjyre

Dr. Amir Xhakoviq

armir.xhakoviq@unishk.edu.al

2015 - Instrument piano

Ergys Pirani

ergys.pirani@unishk.edu.al

 

2015 – Solfezh bazë dhe i thelluar

Ermirë Jahja

ermire.jahja@unishk.edu.al

2015 – Pikturë e vizatim

Xhaneta Kadillari

xhaneta.kadillari@unishk.edu.al

2015 – Arte grafike

Nirvana Baja

nirvana.baja@unishk.edu.al

2015 - Pikturë e vizatim

 

Qendra e Shërbimeve Psikologjike e Sociale.

Dr. Lediana Xhakollari dhe dr. Arben Hoti

 

Palestra

Palestra është inaguruar në vitin 2005, si një qendër e rëndësishme për përgatitjen e mësuesve të edukimit fizik dhe sportive, si dhe për veprimtari të ndryshme studentore.

 

Redaksia e “Buletinit shkencor” (Seria e Shkencave të Edukimit).

Prof. dr. Gëzim Dibra                         kryeredaktor

Prof. as. dr. Fatmir Vadohej               sekretar shkencor

Prof. dr. Suzana Golemi                      anëtare

Prof. as. dr. Fatbardha Osmanaga       anëtare

Prof. as. dr. Rezarta Draçini                anëtare

Prof. as. dr. Dhutara Hoxha                anëtare

Dr. Eranda Bilali (Halluni)                 anëtare

Dr. Visar Dizdari                                anëtar