Aplikim online për Pedagogë të Brendshëm në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Aplikim online për Pedagogë të Brendshëm

Pozicioni për të cilin konkurron
Të dhëna personale
Arsimi i lartë
Kualifikimi shkencor
Gjuha e huaj (shënoni nivelin)
Eksperienca të mëparshme në universitet
Lista e botimeve shkencore që lidhen me kriteret e punësimit
Referencat
Trajnime profesonale që lidhen me vendin e punës
Motivimi