Fatura arkëtimi për tarifat vjetore, viti akademik 2022-2023

Njoftim për faturat e arkëtimit për tarifat vjetore të shkollimit, viti akademik 2022-2023

Njoftohen të gjithë studentët e të gjitha cikleve të studimit se tarifat e shkollimit janë publikuar në faqen zyrtare të UNISHK-ut, të ndara sipas fakulteteve dhe sipas programeve të studimit.

Fatura shkarkohet nga faqja zyrtare e UNISHK-ut dhe studenti paraqitet tek Posta Shqiptare për të kryer pagesën sipas shumës së përcaktuar në faturë.

Pasi kryhet pagesa pranë Postës Shqiptare studentët e rregullt të çdo kursi dërgojnë një kopje të saj me email në adresën financa@unishk.edu.al 

Studentët që në bazë të rregullores cilësohen përsëritës (stazhierë) depozitojnë faturën e pagesës pranë sekretarisë përkatëse.

Afati i pagesës për këstin e dytë, për programet e dyta të studimit është deri me 31 maj 2023

 

Fakulteti i Shkencave të NatyrësFakulteti i Shkencave të Edukimit


Fakulteti i Drejtësisë