Vendim i BA për tarifat e shkollimit të Ciklit Parë viti akademik 2018-2019

Vendim i BA për tarifat e shkollimit të Ciklit Parë viti akademik 2018-2019

Vendim i BA, "Për disa ndryshime në vendimin nr. 212 date 07.06.2018 për tarifat vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor, viti akademik 2018-2019"

Vendim i BA, "Për miratimin e listës së studentëve të ciklit të parë që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendim, nr. 288, datë 21.5.2018. Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë.

Vendimi nr 723, "Për një ndryshim në Vendimin nr. 288, datë 21.05.2018, të Këshillit të Ministrave, për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të Arsimit të Lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë".

Vendim nr. 778, datë 26.12.2018. Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 288 datë 21.5.2018, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë" të ndryshuar.